اخبار و مقالات

صفحه اصلی / اخبار و مقالات / واحد اندازه گیری طول : متر
واحد اندازه گیری طول : متر

هیچ کس نمی داند پیشینیان ما چه زمانی فهمیدند که نیازمند اندازه گیری بعضی چیزها هستند؛ اما یکی از اولین کمیتهایی که توانستند آنرا اندازه بگیرند، فاصله یا طول بود. انسانها در ابتدا با استفاده از اعضای بدن خود این کمیت را اندازه گیری می کردند. طول ساعد، طول پا و طول دستهای بازشده ازهم، اولین مبنا(واحد)های اندازه گیری بودند. اندک اندک با پیشرفت زندگی انسان و افزایش شناخت او از طبیعت و محیط اطرافش، واحدهای اندازه گیری نیز دقیقتر شدند. انسانها رفته رفته نیاز به وسایل و یکاهای استاندارد اندازه گیری را احساس کردند. از این رو با پیشرفت دانش انسانها، واحدهای استاندارد و وسایل اندازه گیری نظیر متر ساخته شدند. امروز دستگاه های اندازه گیری معینی تعریف شده اند و همگی ما از واحدهای مشخصی(استاندارد) استفاده می کنیم.

بیشتر اندازه های اطراف ما در مقیاس ماکرو هستند؛ یعنی اندازه هایی دارند که برای ما قابل درک اند. اما تعداد اجزای پیرامون ما که اندازه هایشان به قدری بزرگ و یا به اندازه ای کوچک است که حتی از حیطه درک ما خارج هستند نیز کم نیست. دانشمندان برای قابل فهم کردن این اندازه ها ازروش نمادگذازی علمی استفاده کرده اند. با این وجود برای درک اندازه های خیلی بزرگ یا خیلی کوچک نیازمند ضرب و تقسیم این مقیاسها برای تبدیل آنها به مقیاسهای قابل درک می باشیم.

اندازه گیری یک مرحله ی مهم برای جمع آوری اطلاعات است. اندازه گیری به ما کمک می کند تا اشیا را از لحاظ اندازه، مقدار،بزرگی و کوچک، بلندی و کوتاهی و ... باهم مقایسه کنیم. اندازه هر چیز را با یک عدد و یکای آن گزارش می کنیم. به یکای اندازه گیری، واحد نیز می گویند.

به فاصله ی میان دو نقطه طول گفته میشود و برای اندازه گیری طول از واحدها و ابزارهای مختلفی استفاده میگردد.

دانشمندان برای آنکه عددهای حاصل از اندازه گیری های مختلف یک چیز با هم مقایسه پذیر باشند، در نشست های بین المللی توافق کردند که برای هر کمیت یکای معینی را تعریف کنند.

یکای طول در سیستم SI متر است و يك متر برابر فاصله ايست كه نور در بازه زماني 108*3/1  ثانيه د ر خلا طي مي كند. واحدهای دیگر کاربردی طول عبارتند از: متر، اینچ، مایل ، پا و یارد .

- هر اینچ برابر 2.54 سانتی متر است » 1 inches= 2.54 centimeter

- هر فوت(پا) برابر 30.5 سانتی متر است » 11 feet = 30.5 centimeter

- هر مایل برابر 1.6 کیلومتر است » 1 mile = 1.6 kilometer

- هر یارد برابر 91.44 سانتی متر است » 1 Yard = 91.44centimeter

 

از پا بیشتر برای ارتفاع از سطح زمین استفاده می شود و مایل در بسیاری از کشورها به جای کیلومتر برای تعیین فاصله بین دو شهر استفاده می شود.

وقتی هواپیمایی در ارتفاع 2500 پایی حرکت می کند ارتفاع آن تقریبا معادل 762 متر است.

اگر فاصله ی بین دو شهر 300 مایل باشد فاصله آن دو شهر تقریبا معادل 483 کیلومتر است.

قطر یک تلویزیون 21 اینچی تقریبا معادل 53.5 سانتی متر(حدود نیم متر) است.

 

 

تبدیل واحد های طولی:

 

* 1 میلیمتر = 039 / 0 اینچ

* 1 اینچ = 400 / 25 میلیمتر

* 1 اینچ = 54 / 2 سانتیمتر

* 1 متر = 093 / 1 یارد

* 1 فوت = 333 / 0 یارد

* 1 فوت = 12 اینچ

* 1 فوت = 5 / 30 سانتیمتر

* 1 فوت = 305 / 0 متر

* 1 یارد = 3 فوت

* 1 یارد = 914 / 0 متر

* 1 یارد = 44 / 91 سانتیمتر

* 1 کیلومتر = 621 / 0 میل

* 1 میل = 609 / 1 کیلومتر

* 1 میل = 3 / 1609 متر

* 1 میل = 1760 یارد

* 1 میل دریایی = 6080 فوت

* 1 میل دریایی = 5152 / 1 میل